หน้าประกาศการสงวนลิขสิทธิ์
ขอบคุณมากทีให้ความสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าและมาเยี่ยมเยียนเราก่อนที่คุณมาใช้สถานีอินเทอร์เน็ตแห่งนี้ โปรดอ่านข้อความทั้งหมดของประกาศนี้อย่างละเอียด เมื่อคุณเชื่อมติดกับสถานีนี้ จะหมายถึงคุณยอมรับคำประกาศนี้อย่างปราศจากเงื่อนไข คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศนี้และข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การรักษาความลับส่วนบุคคล
เมื่อคุณเยี่ยมสถานีอินเทอร์เน็ตหลางหลางภาษาจีน อาจถูกเรียกร้องให้กรอกข้อมูลส่วนตัว คุณมีอิสระในการเลือกที่จะกรอกข้อความหรือไม่ สำหรับข้อมูส่วนตัวของคุณที่ส่งมาให้ เราจะเก็บรักษาไว้อย่างมีประสิทธิภาพตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องของจีน จะใช้กับการให้บริการของผู้ใช้บริการสถานีอินเทอร์เน็ตหลางหลางภาษาจีนเท่านั้น จะไม่รั่วไหลถึงฝ่ายที่สาม เมื่อหน่วยงานรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฏระเบียบของกฏหมายร้องขอให้สถานีอินเทอร์เน็ตเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวสถานีอินเทอร์เน็ตจะนำส่งข้อมูลส่วนตัวตามหน่วยงานรับผิดชอบตามกฏหมายหรือเพื่อเป้าหมายทางความปลอดภัยทางสาธารณะ การเปิดเผยข้อมูลใดๆภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าว สถานีอินเทอร์เน็ตนี้จะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ
เรื่องราวเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์อุตสาหกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
เนื้อหาการให้บริการเครือข่ายตามคำนิยามของอินเทอร์เน็ตหลางหลางภาษาจีนหมายรวมถึง เนื้อหาทั้งหมดใน ตัวอักษร ซอฟต์แวร์ เสียง รูปภาพ ภาพยนตร์วิดีโอ แผ่นภาพ ไปรษณีย์ภัณฑ์และการโฆณา สถานีอินเทอร์เน็ตหลางหลางภาษาจีนมีลิขสิทธิ์สมบูรณ์ในเนื้อหาดังกล่าว ห้ามมิให้ผู้ใดหรือหน่วยงานใดจัดพิมพ์ใหม่ ลอกเลียนแบบ ถ่ายทอด ปรับแก้ไขเป็นต้นที่มีพฤติกรรมเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาติจากสถานีอินเทอร์เน็ตหลางหลางภาษาจีน ทั้งไม่สามารถหลังจากแก้ไขแล้วนำไปใช้ในสถานีอินเทอร์เน็ตอื่น
บัญชีผู้ใช้สถานีอินเทอร์เน็ตหลางหลางภาษาจีนการลงทะเบียนกับสถานีอินเทอร์เน็ตนี้เป็นส่วนบุคคล(สมัคร)เท่านั้นห้ามนำบัญชีหนึ่งไปใช้กันหลายๆคน หากพบเห็นกรณีดังกล่าว สถานีอินเทอร์เน็ตหลางหลางภาษาจีมีสิทิ์จะยุติการใช้บัญชีดังกล่าว ทั้งจะริบเงินได้ที่ผิดกฏหมาบดังกล่าว ทั้งจะพิจารณาเรียกค่าปรับหรือดำเนินการทางกฏหมายตามระดับความรุนแรง
เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายแผนภูมิ สัญลักษ์ณ์การบริการทั้งหมดที่ปรากฏในสถานีอินเทอร์เน็ตนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานีอินเทอร์เน็ตหรือฝ่ายที่สามที่มีสิทธิ์ชอบด้วยกฏหมาย ไม่ได้รับความยินยอมด้วยลายลักษณ์อักษรจากสถานีอินเทอร์เน็ตหลางหลางภาษาจีนหรือฝ่ายที่สาม ห้ามนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ การดาวน์โหลดถาวร ทำซ้ำ แจกจ่าย
ประกาศลิขสิทธิ์เนื้อหาบางส่วนในสถานีอินเทอร์เน็ต สายธุรกิจใดๆ สื่อมวลชนนำไปถ่ายทอด คัดเอาข่าวสารผลิตภัณฑ์หรือรายงานข่าวที่ได้นำเสนอในสถานีอินเทอร์เน็ตนี้ จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้แต่งตามข้อกำหนดที่เกี่ยวของหรือให้ระบุที่มาในสถานีอินเทอร์เน็ตนั้นๆ ทั้งไม่ให้ใช้เนื้อที่ข่าวสารมากกว่าที่ลงในสถานีอินเทอร์เน็ตนี้ด้วย กรณีที่ผู้แต่งได้ประกาศไว้หรือสถานีอินเทอร์เน็ตนี้ได้รับมอบอำนาจจากผู้แต่งออกประกาศห้ามมิให้ถ่ายทอด คัดลอกผลงานห้ามผู้ใดทำการถ่ายทอด คัดลอกโดยพลการ มิฉนั้นจะต้องรับผิดชอบทางกฏหมายทั้งหมด ไม่มีการอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรห้ามไม่ให้ผู้ใดทำซ้ำหรืออัดแผ่นCDจากเครื่องให้บริการในสังกัดสถานีหลางหลางภาษาจีนสถานีอินเทอร์เน็ตหลางหลางจะไม่รับรองความแม่นยำและความสมบูรณ์ของส่วนที่เชื่อมต่อภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
ประกาศลิขสิทธิ์ส่วนของชุมชน
สถานีอินเทอร์เน็ตหลางหลางมีสิทธิ์นำเอาเนื้อหาที่ผู้ใช้ประกาศในชุมชนในสถานีอินเทอร์เน็ตหลางหลางภาษาจีนมาใช้ ประกาศ ถ่ายทอดในบรืเวณสถานีอินเทอร์เน็ตนี้สถานีอินเทอร์เน็ตหลางหลางภาษาจีนจะไม่รับผิดใดๆในกรณีที่เกิดการโต้แย้ง ความเห็นไม่ตรงกันในเนื้อหาที่ผู้ใช้ประกาศอันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิการลงนามสื่อดั่งเดิมต้องการถ่ายทอดจะต้องติดต่อกับสถานีอินเทอร์เน็ตหลางหลางภาษาจีนก่อน ผู้ที่นำเสนอข้อคิดเห็นจะเป็นพฤติกรรมของส่วนบุคคล ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจุดยืนของสถานีอินเทอร์เน็ตนี้
การเปลี่ยนเนื้อหาของคำประกาศ
สถานีอินเทอร์เน็ตหลางหลางภาษาจีนสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในประกาศนี้ตามความจำเป็นของการดำเนินธุรกิจคุณโปรดตรวจดูเนื้อหาการประกาศปัจจุบันบนเว็บไซต์หน้านี้ทุกครั้งที่ล็อกอินเข้าเยี่ยมสถานีอินเทอร์เน็ตแห่งนี้
สิทธิทำการอธิบาย
เนื้อหาการประกาศข้างต้นสิทธิการอธิบายเป็นของบริษัทเผยแพร่วัฒนธรรมโลกจำกัด