เกี่ยวกับเรา
บริษัทเผยแพร่วัฒนธรรมโลกภาษาจีนจำกัด((Yes! Chinese)ก่อตั้งโดยนายซินซื่อเชียนซึ่งตั้งถิ่นฐานในสหรัฐก20กว่าปีเมื่อปี 2006 ได้พยายามนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียนภาษาจีนโพ้นทะเล การฝึกอบรมครูและบริการการเรียนการสอน อาศัยความร่วมมือกับคุณครูและโรงเรียนภูมิภาคต่างๆทั่วโลก สร้างเครือข่ายเผยแพร่และบริการภาษาจีนทั่วโลกขึ้น ร่วมกันสืบทอดและส่งเสริมวัฒนธรรมจีน
โลกภาษาจีนประกอบด้วยทีมงานการพัฒนาและบริการเกือบ 100 คน คอยนำเสนอและกำลังพัฒนาชุดตำราเรียนภาษาจีนสำหรับมีภูมิหลังเป็นชาวจีนและไม่เป็นชาวจีนสองชุดใหญ่ หลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่ชั้นให้ความรู้เบื่องต้นถึงระดับอุดมศึกษา(อายุ 4 ขวบ-ผู้ใหญ่)บริษัทได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยการเรียนการสอนภาษาจีนที่อเมริการเหนือ ศูนย์พัฒนาหลักสูตร และศูนย์บริการกระจายสินค้าหลายแห่งทั่วโลกทั้งได้มีผู้รวมมือภูมิภาค37ประเทศและเขตทั่วโลกคอยเสนอตำราเรียนและบริการการเรียนการสสอน มีโรงเรียนโพ้นทะเล220แห่งผ่านการเข้าร่วม”โครงการพันโรงเรียน”กลายเป็นเพื่อนร่วมมือการเรียนการสอนของโลกภาษาจีน มีผู้ใช้ตัวบุคคลกระจาย152ประเทศและเขตทั่วโลก
โลกภาษาจีนจะได้แสวงหาความก้าวหน้าอย่างกระตือรือร้นอย่างต่อเนื่อง ยินดีที่จะร่วมกับบุคคลและโรงเรียนที่ดำเนินกิจการการศึกษาภาษาจีนโพ้นทะเลทุกพื้นที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมร่วมกัน