พิมพ์บัตรคำศัพท์: 朗朗入门
เล่มแยก: 1A 1B 2A 2B
โปรดป้อนคำศัพท์ที่ต้องการตีพิมพ์ อักษรหลายตัวให้ใช้เครื่องหมาย” , ” แยกออก อย่างมาก 4 ตัวอักษร
单元 1:问好和介绍
 • 第1课:你好
  ตัวอักษรใหม่:
  หมู่คำศัพท์:
  第2课:你叫什么名字?
  ตัวอักษรใหม่:
  หมู่คำศัพท์:
单元 2:中文数字
 • 第3课:你几岁?
  ตัวอักษรใหม่:
  หมู่คำศัพท์:
  第4课:男孩和女孩
  ตัวอักษรใหม่:
  หมู่คำศัพท์:
单元 3:我的家人
 • 第5课:我的家
  ตัวอักษรใหม่:
  หมู่คำศัพท์:
  第6课:哥哥和姐姐
  ตัวอักษรใหม่:
  หมู่คำศัพท์: