คำอธิบายหลักสูตรหลางหลางภาษาจีน
หลางหล่างภาษาจีน เป็นผลจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทเผยแพร่วัฒนธรรมโลกภาษาจีนกับสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื้อ โดยเป็นระบบการเรียนการสอนชุดหนี่งที่มุ่งเน้นต่อเด็กเล็กโพ้นทะเลโดยเฉพาะ รวมถึงตำราเรียนที่เป็นกระดาษ หลักสูตรOnline มัลติมีเดี่ยปฏิสัมพันธ์ CD บริการการเรียนการสอนเป็นต้น หลักสูตรหลางหลางภาษาจีนใช้แนวคิดการเรียนการสอนภาษาจีนและวิธีการเรียนการสอนใหม่เอี่ยมที่สุด ประสานกับบทเรียนกระดาษ หลักสูตรปฏิสัมพันธ์อินเทอร์เน็ต ทั้งยังได้อ้อมล้อมเป้าหมายการเรียนการสอน 5C ตามมาตราฐานภาษาสากล ปฏิบัติตามมาตราฐาน” การสอบภาษาจีนภาษาเกาหลีนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาใหม่” (YCT)”การสอบระดับภาษาจีน” (HSK) ซึ่งสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื้อเป็นผู้กำหนด
适用对象:
เหมาะสำหรับเด็กเล็กโพ้นทะเลที่มีพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับหนึ่ง
เป้าหมายการเรียนรู้
อ่านจำตัวอักษร 450 ตัว คำศัพท์300คำ สามารถร้องเพลงเด็กภาษาจีนมากยิ่งขึ้น อ่านบทเรียนอย่างตั้งใจ24 บท อ่านเอาเรื่องบทความในลักษระเป็นนิทาน48บท รู้จักPinyinภาษาจีน เรียนรู้การป้อนข้อมูลภาษาจีนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
โครงสร้างหลักสูตร
เล่ม 3-4 สนทนา+อ่าน+ฝึกหัดในห้องงเรียน+เพลงเด็กเล็ก เล่ม 5-6 对话+课文+课堂练习+文化分享+课外阅读
ลักษระพิเศษของหลักสูตร
เล่ม 3-4 เน้นการอ่านจำตัวอักษรคำศัพท์ การออกแบบบทเรียนเรียบง่าย รูปประโยคเรียบง่าย ประสานกับการเรียนรู้การออกเสียง Pinyin เล่ม 5-6 เน้นการฝึกอ่าน สนใจที่จะฝึกนิสัยการอ่านภาษาจีนและความเข้าใจ
จุดคลิคค์หลักสูตร Online
เทียบระดับYCT
เล่ม 3-4 เทียบขีดความสามารถทางภาษา YCTชั้น3
เล่ม 5-6 เทียบขีดความสามารถทางภาษา YCTชั้น4
เล่ม 3-6 เทียบขีดความสามารถทางภาษา HSKชั้น3