ให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภาษาจีนแจวดเซิก
“ให้ความรู้พื้นฐานภาษาจีน” เป็นวัสดุการสอนขั้นพื้นฐานเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับเด็กโพ้นทะเล เหมาะสำหรับเด็กเล็กอายุ 4-6 ขวบ แบ่งเป็น ก, ข 2เล่ม รวม 18หมวด แต่ละหมวดรวม
หัวข้อหลัก:การละเล่นปฏิสัมพันธ์ เรียนรู้การพูดภาษาจีนจากความรู้ในชีวิตประจำวัน (แต่ละหมวดมี 4หัวข้อ)
รูปประโยค:การสนทนาในชีวิตประจำวัน ใช้คำศัพท์ที่เรียบง่ายหัดพูดเป็นประโยคที่สมบูรณ์(แต่ละหมวดมีรูปประโยค 2 ประโยค)
อ่าน:แบ่งปันความสุขการอ่าน ดูรูปภาพฟังการเล่านิทาน พูดภาษาจีนตอนสั้นๆ(แต่ละหมวดอ่าน 1 บท)
เพลงเด็ก:ร้องเพลงทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษพร้อมกันฝึกเพื่อให้เกิดความรู้สึกทางภาษาจีนจากกฏการสัมผัส(แต่ละหมวดมีเพลงเด็ก 1 เพลง)
《ลักษณะพิเศษในการออกแบบ》“ให้การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานภาษาจีน”อาศัยการปิดกระดาษ ตัดกระดาษเป็นรูปภาพ ลงมือทำของเล่นเล็กๆน้อยๆ เติมสีบนลายเส้นจุดไข่ปลา โยงเส้นวงกลมเป็นต้น ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการสนทนาง่ายๆในกิจกรรมการละเล่น ทั้งยังสามารถอาศัยการลงมือทำเองสมองคิดเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาด้วย
《ลักษณะพิเศษในการออกแบบ》 “ให้การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานภาษาจีน” มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้เด็กเล็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาจีน สร้างความเคยชินในการใช้ภาษาจีนในการแสดงออกที่เรียบง่าย สามารถใช้ภาษาจีนทำความเข้าใจกับความรู้ในชีวิตประจำวัน อ่านจำจำนวนตัวเลขภาษาจีนได้