คำอธิบายหลักสูตรหลางหลางภาษาจีน
สรุปโดยสังเขป
หลางหลางภาษาจีน เป็นระบบการเรียนการสอนภาษาจีนที่พัฒนาออกแบบเพื่อเด็กเล็กโพ้นทะเลโดยมีครูสอนภาษาจีนอาวุโสโพ้นทะเลหลายท่านเข้ามีส่วนร่วมโดยตลอด มีทีมงานระดับมืออาชีพเกือบร้อยคนใช้เวลาห้าปีคิดค้นผลิตขึ้น ซึ่งรวมถึงวัสดุการสอนที่เป็นกระดาษ หลักสูตรOnlineมัลติมีเดี่ยปฏิสัมพันธ์ CD การบริการการเรียนการสอน โรงเรียนให้การสนับสนุนเป็นต้น
หลักสูตรหลางหลางภาษาจีนใช้แนวคิดการเรียนการสอนภาษาจีนและวิธีการเรียนการสอนใหม่เอี่ยมที่สุด ประสานวัสดุการสอนที่เป็นกระดาษกับหลักสูตรปฏิสัมพันธ์อินเทอร์เน็ต ทั้งยังได้อ้อมล้อมเป้าหมายการเรียนการสอน 5C ตามมาตราฐานภาษาสากล ปฏิบัติตามมาตราฐาน” การสอบภาษาจีนนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาใหม่” (YCT)”การสอบระดับภาษาจีนใหม่”(HSK) ในจำนวนนี้ เล่ม1-6 สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื้อเป็นผู้แนะนำว่าเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับใช้กับระบบมาตรฐานYCT
ระบบหลักสูตร
ชั้นเข้าเรียนเบื่องต้น (เล่ม 1-2)
เป้าหมายการเรียนรู้
ฝึกนิสัยให้เกิดความสนใจการเรียนภาษาจีน อ่านจำ230ตัวอักษร 175คำศัพท์รู้จักร้องเพลงเด็ก28เพลง
โครงงสร้างหลักสูตร
สนทนา+กิจกรรมในห้องเรียน+เพลงเด็ก+การบ้านประจำวัน (คู่มือกิจกรรม);
การออกแบบหลักสูตร
การสนทนาที่เรียบง่าย ใกล้ชิดนักเรียน ตัวอักษรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ มีอัตราซ้ำซ้อนสูง ประกอบด้วยเพลงเด็ก28เพลง ร้องเพลงเด็กและกิจกรรมการฝีมือและการละเล่น
หลักสูตรประกอบ
บทเรียนกับคู่มือกิจกรรม บัตรจดจำตัวอักษร หลักสูตรมัลติมีเดี่ย Online ปฏิสัมพันธ์ CD-ROM คู่มือครู เครื่องมือการเรียนการสอนเป็นต้น
ชั้นต้น (เล่ม3-6)
เป้าหมายการเรียนรู้
อ่านจำตัวอักษร 450 ตัว คำศัพท์300คำ สามารถร้องเพลงเด็กภาษาจีน22เพลงอ่านบทเรียนอย่างละเอียด24บท อ่านเข้าใจ48บทความที่มีลักษณะเป็นนิทาน รู้จักใช้Pinyinภาษาจีน เรียนรู้ป้อนข้อมูลภาษาจีนเข้าคอมพิวเตอร์และใช้พจนานุกรมภาษาจีนเป็น
โครงสร้างหลักสูตร
เล่ม 3-4 สนทนา-อ่าน-ฝึุกหัดในห้องเรียน+เพลงเด็กเล็ก+การบ้านประจำวัน(แบบฝึกหัด)นิทานเล่มที่5-6 +สนทนา+บทเรียน+ฝึกหัดในห้องเรียน+การแบ่งปันความสุขทางวัฒนธรรม+การอ่านนอกเวลาเรียน+การบ้านประจำวัน(แบบฝึหัด)
การออกแบบหลักสูตร
เล่ม 3-4 เน้นการอ่านจำตัวอักษรคำศัพท์ การออกแบบบทเรียนเรียบง่าย รูปประโยคเรียบง่าย ประสานกับการเรียนรู้การออกเสียง Pinyin เล่ม 5-6 เข้าร่วมการฝึกอ่านฝึกนิสัยการอ่านภาษาจีนและความเข้าใจภาษาจีน
หลักสูตรประกอบ
บทเรียนกับแบบฝึกหัด บัตรจดจำตัวอักษรหลักสูตรOnlineมัลติมีเดี่ยปฏิสัมพันธ์CD-ROM ตำราสำหรับครู เครื่องมือการเรียนการสอนเป็นต้น
ชั้นกลาง (เล่ม 7-10)
เป้าหมายการเรียนรู้
อ่านจำ 800ตัว 600คำศัพท์สามารถอ่านบทความระดับกลาง เขียนข้อความสั้นๆ บันทึกประจำวันได้
โครงสร้างหลักสูตร
;อ่านบทเรียนอย่างละเอียด + การใช้ภาษา+ กิจกรรมในห้องเรียน+ อ่านนอกเวลาเรียน+แบ่งปันความสุขทางวัฒนธรรม +การบ้านประจำวัน (แบบฝึกหัด)
การออกแบบหลักสูตร
เน้นรูปแบบการเรียนการสอนที่จำลองเหตุการณ์ ระดมการฝึกหัดเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการฟังพูดอ่านพิมพ์เขียนภาษาจีน
หลักสูตรประกอบ
บทเรียนและแบบฝึกหัด การอ่านนอกเวลาเรียน หลักสูตรมัลติมีเดี่ยปฏิสัมพันธ์OnlineCD-ROMตำราสำหรับครู เครื่องมือการเรียนการสอนเป็นต้น
ช่วงชั้นระดับสูง
เป้าหมายการเรียนการสอน
จำอ่าน 1,500 ตัวอักษร 1,000คำศัพท์ สามารถอ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารภาษาจีนและงานประพันธ์ทางวัฒนธรรมได้ สามารถเรียงความภายใน 500 ตัวอักษร
โครงสร้างหลักสูตร
อ่านละเอียดบทเรียน+การใช้ภาษา+การฝึกในห้องเรียน+อ่านนอกเวลาเรียน+แบ่งปันความสุขทางวัฒนธรรม+ฝึกการเรียงความ+การบ้านประจำวัน(แบบฝึกหัด)。
การออกแบบหลักสูตร
เสริมสร้างความสามารถการฟัง การพูด เน้นการฝึกการอ่านและเทคนิคการเขียนเรียงความ
หลักสูตรประกอบ
ตำราเรียนและแบบฝึกหัด การอ่านนอกเวลาเรียน หลักสูตรมัลติมีเดี่ย ปฏิสัมพันธ์Online CD-ROM ตำราสำหรับครู เครื่องมือการเรียนการสอนเป็นต้น
หลางหลางกับความสัมพันธ์กับYCT/HSK
1,เป้าหมายการเรียนรู้มีความชัดเจน ช่วงตอนการเรียนรู้แจ่มชัด ดำรงไว้ซึ่งการเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดระหว่างจุดภาษาและการจัดสรรตัวอักษรคำศัพท์ประโยคอย่างมีเหตุผลและมีขั้นมีตอน
2,มอบมาตราฐานการวัดผลการเรียนการสอนภาษาจีนของนักเรียนให้กับครู(โรงเรียน)สะดวกต่อการตรวจสอบระดับการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของนักเรียน
บริการการเรียนการสอน
บริการเพื่อนักเรียน
การวัดระดับความรู้
นักเรียนหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนรู้แต่ละช่วงตอน หลังผ่านการสอบยกระดับภาษาจีนของหลางหลางภาษาจีนแล้ว สามารถเสมัครสอบYCTได้
การเรียนรู้ผ่านระบบ Online
นักเรียนสามารถติดต่อครูสอนภาษาจีน ผู้เชียวชาญสื่อสารผ่าน Onlineตอบข้อสงสัยบนเว็บไซต์หลางหลางภาษาจีนได้
กิจกรรมด้านภาษาจีน
หลางหลางภาษาจีนจะจัดแคมป์ฝึกภาษาจีน(แคมป์ฤดูร้อน) และการแข่งขันภาษาจีนที่ไม่เป็นการประจำ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสสัมผัสกับภาษาจีนมากขึ้น เป็นการเปิดกว้างวิสัยทัศน์
บริการเพื่อคุณครู
การอบรมครู
สำหรับคุณครูที่สอนตามหลักสูตร”หลางหลางภาษาจีน”จะจัดให้มีการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวเพื่อนำเสนอแนวคิดและวิธีการเรียนการสอนตามหลักสูตรทังจะตอบคำถามในปัญหาการเรียนการสอนแบบทันทีทันใด
การรับรองคุณสมบัติครูสอน
สำหรับครูที่สอนตามหลักสูตร”หลางหลางภาษาจีน”ที่สอนผ่านจากการอบรมแล้ว จะได้ออกใบรับรองคุณสมบัติครูให้คุณครูที่ได้รับใบรับรองคุณสมบัติสามารถทำการสอนตามหลักสูตร”หลางหลางภาษาจีน”ได้ทุกโรงเรียน
กิจกรรมภาษาจีน
หลางหลางภาษาจีนจะจัดแคมป์ฝึกภาษาจีน(แคมป์ฤดูร้อน) และการแข่งขันภาษาจีนที่ไม่เป็นการประจำ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสสัมผัสกับภาษาจีนมากขึ้น เป็นการเปิดกว้างวิสัยทัศน์
บริการเพื่อโรงเรียน
การสนับสนุนการมีชื่อเสียงของยี่ห้อ
บริษัทเผยแพร่วัฒนธรรมโลกภาษาจีนได้พัฒนาความร่วมมือกับสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนสู่สากลแห่งชาติจีน(ฮั่นปั่น)และสถาบันขงจื้อและองค์กรที่มีชื่อเสียงอื่นๆอย่างกระตือรือร้นเพื่อเสริมสร้างให้”หลางหลางภาษาจีน”เป็นยี่ห้อโด่งดังที่ทรงอิทธิพลในวงการการเรียนการสอนภาษาจีนโพ้นทะเล
การสนับสนุนด้านการตลาด
บริษัทจะได้ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในด้านมัลติมีเดี่ย อาศัย”การมีชื่อเสียงของ”หลางหลางภาษาจีน”ช่วยเหลือโรงเรียนในการโฆษณารับสมัครนักเรียนและดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียน ส่วนโรงเรียนที่สมัครเข้าเ”โครงการพันโรงเรียน”จะได้รับสิทธ์พิเศษอย่างหลากหลาย
ของขวัญห่อใหญ่ของแคมป์ฤดูร้อน
ทุกๆโรงเรียนที่จัดงานแคมป์ฤดูร้อน บริษัทเผยแพร่วัฒนธรรมโลกภาษาจีนจะได้มอบของขวัญห่อใหญ่ให้ในหลักสูตรอบรมระยะสั้นเช่น “จดจำตัวอักษรร้อยกรอง” “ Pinyin แจวดเซิก”เป็นต้น