เกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษ
1,สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกโครงการพันโรงเรียน
“โครงการพันโรงเรียน”เป็นโครงการที่โลกภาษาจีนแสวงหาเพื่อนร่วมมือในการขับเคลื่อนการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีนหลางหลางภาษาจีนจำนวน1,000 โรงเรียนทั่วโลก “สมาชีก”โครงการพันโรงเรียน”อาศัย”เลขหมายสมาชีก”สามารถรับสิทธ์พิเศษจากโลกภาษาจีนตามนโยบาย”
2,สืทธิพิเศษเลขสืทธิพิเศษสำหรับครูประจำเขตภูมิภาค
ครูประจำเขตภูมิภาคเป็นผู้รวมมือตามภูมิภาคต่างๆทั่วโลก หากคุณใช้เลขสิทธิพิเศษครูประจำเขตภูมิภาคหลางหลางภาษาจีนลงทะเบียนชำระเงิน จะได้รับบสิทธิซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในราคาพิเศษ
3,ใชบัตรสิทธิพิเศษ
ผู้ใช้หากถือบัตรสิทธิพิเศษผลิตภัณฑ์หลางหลางภาษาจีน ในกระบวนการซื้อของให้ป้อน”เลขหมายสิทธิพิเศษ”สามารถรับสิทธิพิเศษเต็มวงเงินที่ระบุไว้บนบัตร และชำระเงินต่างหากเฉพาะส่วนที่ยังขาด