คำอธิบายหลักสูตรหลางหลางภาษาจีน
หลางหล่างภาษาจีน เป็นผลจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทเผยแพร่วัฒนธรรมโลกภาษาจีนกับสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื้อ โดยเป็นระบบการเรียนการสอนชุดหนี่งที่มุ่งเน้นต่อเด็กเล็กโพ้นทะเลโดยเฉพาะ รวมถึงตำราเรียนที่เป็นกระดาษ หลักสูตรOnline มัลติมีเดี่ยปฏิสัมพันธ์ CD บริการการเรียนการสอนเป็นต้น หลักสูตรหลางหลางภาษาจีนใช้แนวคิดการเรียนการสอนภาษาจีนและวิธีการเรียนการสอนใหม่เอี่ยมที่สุด ประสานกับบทเรียนกระดาษ หลักสูตรปฏิสัมพันธ์อินเทอร์เน็ต ทั้งยังได้อ้อมล้อมเป้าหมายการเรียนการสอน 5C ตามมาตราฐานภาษาสากล ปฏิบัติตามมาตราฐาน” การสอบภาษาจีนภาษาเกาหลีนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาใหม่” (YCT)”การสอบระดับภาษาจีน” (HSK) ซึ่งสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื้อเป็นผู้กำหนด
适用对象:
海外儿童中文高阶课程
เป้าหมายการเรียนรู้
อ่านจำ 800ตัว 800คำศัพท์ สามารถอ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารและวรรณกรรมภาษาจีน สามารถเขียนบทความสั้น 500ตัวอักษร
ลักษระพิเศษของหลักสูตร
อ่านบทความอย่างละเอียด +ประยุกต์ใช้ถาษาได้+ฝึกการสนทนา+อ่านบทความนอกเวลาเรียน+แบ่งปันความสุขทางวัฒนธรรม+การเขียนบทความ
ลักษณะพิเศษของหลักสูตร
สร้างเสริมขีดความสามารถด้านการฟัง พูดภาษาจีน เน้นการฝึกเทคนิคการอ่านและการเขียน
จุดคลิคค์หลักสูตรOnline
เทียบระดับYCT/HSK
รวม 4เล่ม เทียบกับความสามารถการพูดHSKชั้น 5 ถึงHSKระดับ 5