课程目录
单元2:
单元3:
单元4:
单元5:
单元6:
单元7:
单元8:
单元9:
单元10:
单元11:
单元12:
单元13:
单元14:
单元15:
单元16:
单元17:
单元18:
单元19:
单元20:
单元21:
单元22:
单元23:
单元24:
单元25:
单元26:
单元27:
单元28:
单元29:
单元30:
หน้าแนะนำหลักสูตรการรู้จักตัวอักษรแบบร้อยกรอง
适用对象:
4—12岁海外儿童。
เป้าหมายการเรียนรู้
ฝึกความสามารถอ่านจำภาษาจีนแบบแร่งด่วน อ่านจำตัวอักษรภาษาจีน 960 ตัวในเวลาอันสั้น
เนื้อหาหลักสูตร
รวม 30หมวด แต่ละหมวดรวมบทร้อยกรอง 32ตัว ในหมวดนี้ ตัวอักษร 32ตัว จะแยกออกเป็นร้อยกรอง 8 ตัวและอ่านประกอบ(เพลงเด็ก) การละเล่นจำตัวอักษรกับหมวดฝึกหัดสรุป
โครงสร้างหลักสูตร
ร้อยกรอง4ตัวอักษรเป็นหนึ่งประโยค สองประโยคเป็นหนึ่งหมู่ ในหัวข้อเดียวกัน
อ่านแต่ละหมวดมี 4 บท บทความสั้นและง่าย ง่ายต่อความเข้าใจจดจำ
บัตรตัวอักษรออกแบบแยกกันสำหรับคุณครู และนักเรียน ตีพิมพ์Online สะดวกประยุกต์ใช้
ลักษระพิเศษของหลักสูตร
โครงสร้างของหมวด ประสานโดยรวมและแยกกัน ท่องบทร้อยกรอง ติดปากคล่องแคล่ว มีจังหวะความรู้สึกเข้มข้น ง่ายต่อการจดจำ ประกอบด้วยอ่านเพลงพื้นเมืองจำนวนมาก เสริมสร้างความเข้าใจและการใช้ตัวอักษร